Czym zajmuje się GKRPA?

1. W ramach inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem

problemów alkoholowych:

a) zwiększaniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu,

b) udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy

psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

c) prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

2. Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego lub objecie terapią.

3. Prowadzeniem postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu, w tym:

a) kierowaniem na badanie przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

b) wnioskowaniem do sądu o zarządzenie poddania się badaniu osoby w przypadku braku opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

4. Kierowaniem do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu.

5. Opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej

Lądka-Zdroju.

6. Dokonywaniem kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ladek-Zdrój.

7. Współdziałaniem z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami

fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji

trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów

alkoholowych.

Opublikował(a): Igor Falkiewicz

Ostatnia zmiana: